Disclaimer

Auteursrecht/Copyright 
© 2012 Pfizer bv, Capelle a/d IJssel. Alle rechten voorbehouden.

Alle afbeeldingen, merken, logo's en teksten zijn en blijven eigendom van Pfizer bv en mogen op geen enkele wijze gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Pfizer bv. Pfizer bv verleent u hierbij toestemming teksten en documenten die door Pfizer bv op het World Wide Web gepubliceerd zijn voor niet-commercieel gebruik te kopiëren, mits elke kopie die u van deze teksten en documenten maakt van het volgende copyright-teken wordt voorzien: "© 2012 Pfizer bv, Capelle a/d IJssel". Niets in de door Pfizer bv gepubliceerde teksten en documenten mag worden uitgelegd als verlening van enig recht aan u of anderen, met uitzondering van de hierbij gegeven toestemming tot kopiëren voor niet-commercieel gebruik.

Alle productnamen, onverschillig de wijze waarop gepresenteerd, zijn geregistreerde handelsmerken van Pfizer Inc. dan wel haar dochterondernemingen, aanverwante bedrijven, vergunninghouders of joint venture partners. Het gebruik dan wel misbruik van de handelsmerken of enig ander materiaal (uitgezonderd toegestaan zoals daarin omschreven) is uitdrukkelijk verboden en kan o.a. een schending van het auteursrecht, het merkenrecht, de privacywetgeving betekenen. Pfizer benadrukt dat zij een actief en doeltreffend beleid nastreeft m.b.t. de bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten.

Uitsluiting aansprakelijkheid 
Pfizer betracht grote zorg en inspanning om deze website accuraat en actueel te houden. Niettemin kan Pfizer hieromtrent geen absolute garanties bieden.
Gebruik er van is geheel voor eigen risico. De inhoud is slechts van informatieve aard en geen vervangingsmiddel voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen altijd uw arts. Deze publicatie is niet meer dan een hulpmiddel om recente medische kennis, ontwikkelingen en inzichten beter te kunnen begrijpen. In geen geval kan Pfizer bv, haar personeel en/of met haar verbonden ondernemingen aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het, door Pfizer bv niet te controleren, gebruik van deze publicatie. Indien men na kennisname van de door Pfizer bv gepubliceerde gegevens reageert met enige informatie, zoals feedback van gegevens, opmerkingen, suggesties en dergelijke, zal deze informatie door Pfizer bv als openbaar gemaakt en niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Pfizer bv heeft dan ook geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke informatie en heeft derhalve de vrijheid om deze informatie te gebruiken en/of verder te verspreiden.

Deze website met internetadres http://www.imedeen.nl en alle hierop vermelde informatie, is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.

Privacy Statements
Bij Pfizer bv, het bedrijf achter www. Imedeen.nl , hechten we grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens die wij over onze onlinebezoekers hebben verzameld. Wij verplichten onszelf om de privacy van onze onlinebezoekers te respecteren. Hieronder leggen we uit wat we doen met de gegevens die u op de website kenbaar maakt en waarvoor deze gegevens worden gebruikt. Ook vindt u hier nadere informatie over ons beleid inzake gegevensbescherming. 
We verzamelen persoonlijke, identificeerbare informatie, zoals namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen, alleen wanneer deze vrijwillig door u ter beschikking wordt gesteld als u zich aanmeldt of op andere wijze vrijwillig aan ons informatie ter beschikking stelt. Een deel van de informatie die we over u verzamelen kan samenhangen met uw gezondheid en we zijn ons ervan bewust dat dit mogelijk gevoelige informatie voor u is. We zullen deze informatie natuurlijk alleen verwerken conform ons privacybeleid of op enige andere wijze zoals met u overeengekomen.

Cookies
Wij (of derden namens ons) kunnen ook gegevens over u bewaren via "€cookies". Dit zijn kleine stukjes informatie, die door deze website op de computer van een bezoeker worden achtergelaten. Cookies worden alleen bij een volgend bezoek aan de site teruggestuurd naar de servers die deze informatie hebben achtergelaten. Cookies vertellen ons hoe en wanneer webpagina’s zijn bezocht en door hoeveel mensen. Met de informatie die we door middel van deze technologie verkrijgen, hopen we onze sites te kunnen verbeteren. Bovendien houden we informatie over u bij die automatisch door onze webserver wordt verzameld, zoals uw IP-adres en domeinnaam. Deze informatie kunnen we gebruiken om ons aanbod beter af te stellen op uw wensen, informatie voor u toegankelijker en de website gebruiksvriendelijker te maken.  
De informatie over u wordt bewaard in een database binnen de Europese Unie (EU). Als beheerder van de database zal Pfizer bv aan de Rivium Westlaan 142, 2909 LD, Capelle aan den IJssel, Nederland, uw gegevens verzamelen. Uw gegevens kunnen toegankelijk zijn voor en gebruikt worden door andere bedrijven binnen de Pfizer Group. Omdat Pfizer een wereldwijd opererende organisatie is, is het mogelijk dat uw informatie binnen of buiten de EU (zoals naar de VS) wordt verspreid waar privacywetten mogelijk minder streng zijn dan in de EU. We zullen echter altijd adequate technische veiligheidsmaatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en te garanderen dat onbevoegde personen geen toegang tot deze informatie krijgen. 
Pfizer respecteert de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie. Alleen Pfizer, organisaties die met Pfizer samenwerken bij het beheer van de bovengenoemde informatie en bedrijven van de Pfizer Group hebben toegang tot uw informatie. Het is mogelijk dat wij derden inschakelen om in onze naam onderzoeken uit te voeren, de gegevens te verwerken of onze website, de inhoud of onze programma’s  te beheren, maar uw informatie zal niet ter beschikking worden gesteld aan andere derden zoals externe mailingorganisaties. Hoewel onwaarschijnlijk kan het toch gebeuren dat we krachtens rechtelijk bevel of op grond van bepaalde andere wet- of regelgeving verplicht zijn om informatie over u te verstrekken. Wij zullen ons binnen onze mogelijkheden inspannen u op de hoogte te stellen voordat de informatie wordt overgedragen, tenzij juridische restricties ons dit onmogelijk maken.

Dit privacybeleid kan op elk moment door ons worden gewijzigd. Controleer deze website regelmatig zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.

© 2013  Pfizer Consumer Healthcare | KOAG: 107-0712-1156 
Over PfizerContactDisclaimer